måndag 3 december 2012

Tuberkulos – en förhistorisk sjukdom på frammarsch


Tuberkulos är en sjukdom som finns hos både människor och djur och som orsakas av flera typer av Mycobacterium. Spår av tuberkulos har hittats i både förhistoriska människor samt i ett 17 000 år gammalt bisonskelett. I modern tid så ökade förekomsten av sjukdomen i takt med urbaniseringen då människor kom att leva närmre varandra under sämre hygieniska förhållanden. Inte förrän på 40- och 50-talen kunde man effektivt bekämpa sjukdomen med antibiotika och det var inte heller förrän nu som en omfattande användning av vaccinet BCG tog sin start trots att det funnits sedan början av 1900-talet.

En annan viktig del i bekämpningen av tuberkulos var att man började pastörisera mjölk eftersom man upptäckt att både M. Tuberculosis och M. Bovis spreds via mjölk. Även köttet från nötkreatur kunde bära på smitta och efter flera års arbete lyckades man utrota M. Bovis på svensk nötkreatur. Både M. Tuberculosis och M. Bovis kan ge symtom hos människor även om den senare oftast ses hos äldre som smittats innan M. Bovis utrotades från Sverige.

Tuberkulos smittar som sagt via kött och mjölk men det är även en luftburen infektion. Tuberkulos har en väldigt låg infektionsdos, så lite som 10 bakterier kan orsaka infektion. Bakterierna sprids via mikroskopiska droppar som utsöndras av personer med aktiv tuberkulos när de pratar, hostar, nyser med mera. Det är flera faktorer i samverkan som avgör om en person blir smittad eller ej, bland annat antalet smittbärande droppar som utsöndras av smittbäraren, hur länge man är utsatt för smittan, mottagarens immunitet mot smittan med flera. Ca 90% av de som smittas utvecklar en vilande, icke-aktiv infektion och det är ungefär 10% av dessa som under sin livstid utvecklar en aktiv form av sjukdomen och då blir smittspridare. Den primära formen av tuberkulos som utvecklas en kort tid efter smittan är väldigt ovanlig, endast 1-5% av de smittade uppvisar den formen.

De som är mest mottagliga för smittan är personer med nedsatt immunförsvar till exempel personer med HIV/AIDS, äldre personer samt små barn som ännu inte har ett fullt utvecklat immunförsvar. Sedan 1970-talet sker inte en rutinvaccination av nyfödda i Sverige utan endast de som tillhör riskgrupper, det vill säga barn till invandrare från länder med hög förekomst av tuberkulos, barn som ska vistas länge i ett land med hög förekomst av tuberkulos. Även personal inom sjukvården erbjuds vaccination och i vissa fall även deras barn. Vaccinets viktigaste fördel är att den skyddar mot hjärnhinneinflammationen som framför allt drabbar barn och som har en hög dödlighet. Skyddet mot lungformen av sjukdomen, framför allt hos vuxna, är diskutabelt.

Hotet om att tuberkulos återigen ska bli en allvarlig folksjukdom i Sverige är ett reellt hot. Invandring från länder med hög frekvens av tuberkulos är en faktor, att antibiotikaresistensen bland mycobacterierna ökar är en annan samt att det ännu inte finns ett bättre vaccin än BCG. Redan har det skett två utbrott i förskoleklasser i Sverige, det senaste år 2005 i Stockholmstrakten, samt ett enskilt fall i Sundsvall år 2010 även det på en förskola. 

fredag 11 maj 2012

Snälla nån...

Jag älskar att läsa nyheter, vare sig de stör eller glädjer mig, men idag blev det lite för mycket på en gång så jag lägger upp mina tre huvudsakliga irritationsmoment för att förhoppningsvis kunna släppa dem sen.

1: H&M's annonser ökar risken för cancer. Den som har ögon i skallen och något innanför pannbenet som kan processera synintrycket förstår att det är ohälsosamt att sola så mycket att man får den nyansen. Ska vi tvinga alla annonsörer som visar brunbrända människor att ha en varningstext i stil med den som finns i alkoholannonserna? "Att sola ökar risken för hudcancer". Samtidigt måste det höjas ett varnande finger för brun-utan-sol konceptet eftersom det innehåller miljöfarliga partiklar.
Trygghetssamhället når nya nivåer i att underkänna befolkningens förmåga att hantera information.
Artiklar:
http://www.dn.se/debatt/hm-befaster-livsfarligt-skonhetsideal
http://www.dn.se/ekonomi/h--m-beklagar-att-de-upprort-cancerfonden
http://www.dn.se/nyheter/sverige/hudcancerfallen-okar-snabbt
http://www.dn.se/ekonomi/vi-koper-solbranna-pa-burk-for-miljoner

2: Kommerskollegiet trollar med siffrorna för att öka Sveriges import av matvaror. Och Dagens Nyheter jublar över "rapporten" som i själva verket jämför produkter som inte alltid borde jämföras exempelvis för att de inte finns på marknaden under samma tidsperiod/säsong. Rekommenderar följande inlägg: http://www.effektmagasin.se/det-ohallbara-spraket-klimatsmart-klimatsmart-narodlat
Artikeln: http://www.dn.se/ekonomi/narodlat-inte-alltid-det-basta

3: "Enligt de nuvarande reglerna ger ett barn som har fötts utomlands rätt till samma antal dagar med föräldrapenning oavsett vilken ålder barnet har vid invandring. För barn födda utomlands tilldelas föräldrapenningdagarna retroaktivt. Föräldraledigheten för flera barn kan dessutom tas ut efter varandra. Det medför att föräldrar som invandrar med flera barn ibland kan ta ut föräldrapenning under åtskilliga år." Jag låter citatet tala för sig själv.  (Och tillägger ett litet: No shit, Sherlock?! till artikelns författare. Och för övrigt anser jag att det skulle vara viktigare att förbättra möjligheterna för svenska studenter som skaffar barn innan eller under sin utbildning istället för att mer eller mindre straffa dem.) 
Artikeln: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/foraldrapenning-bromsar-integrationen_7190163.svd

onsdag 9 maj 2012

Den naturliga industrin?!

Vi människor producerar och konsumerar i en allt högre takt och de senaste decennierna har vi börjat producera och konsumera även naturen. Allemansrätten i all ära men vad är den värd när det enda som finns kvar av naturen är några få reservat och i övrigt massproducerad virkesåker? Är det möjligtvis våra framtida kulturlandskap som anläggs istället för obekväm, krokig och stökig skog?

I DN skriver Maciej Zaremba en väldigt tankvärd artikelserie om den svenska skogsindustrin där privatpersoner, småbrukare inom näringen och myndighetspersonen körs över till förmån för massaindustrin. Där beskrivs hur Skogsstyrelsen är styrd av landsbygdsminister Eskil Erlandsson som i sin tur går i ledband åt företag som Stora Enso och SCA. I serien beskrivs även hur turistnäringen påverkas av den kallhyggespolitik som förs med minskade möjligheter att visa det som den svenska turismen baseras på, vår vackra och orörda natur. Detta är av stor vikt för Sverige med tanke på att turismen har ökat sin andel inom både BNP och andelen anställda inom sektorn, skogs och pappersindustrin har däremot minskat i betydelse för den svenska ekonomin. En spännande detalj i sammanhanget är att SCA (svenska cellulosa aktiebolaget) är ett av de företag som uppmärksammades i den så kallade skatteplaneringssnurran där det visade sig att de nolltaxerar trots en redovisad vinst.

Kan man som privatperson göra mycket mer för den svenska skogen än att "klicka för skogen" och hoppas att de kanske köper upp och skyddar just din älskade skog? Inte direkt, Skogsstyrelsens beslut går inte att överklaga tack vare ett system för beslutsfattande som egentligen innebär att ett beslut inte tas. Det talas stolt om den svenska modellen (inofficiell kvalitetsmärkning av allt från skola och omsorg till företagande och industri) och hur den ska exporteras till exempelvis Kina. I Kanada däremot används den "svenska modellen" för skogsbruk som ett varnande exempel.

Länkar till artiklarna: 
http://www.dn.se/kultur-noje/sveriges-nya-miljonprogram
http://www.dn.se/kultur-noje/lagen-ar-en-rokrida
http://www.dn.se/kultur-noje/motorsa...aver-kalhyggen
http://www.dn.se/kultur-noje/skogens...en-over-traden
http://www.dn.se/kultur-noje/skonheten-och-odjuren-sa-drivs-manniskan-ut-ur-skogen

tisdag 24 april 2012

9,5 miljoner svenskar?


Enligt DN och SCB är det troligt att Sveriges befolkningsmängd uppgår till 9,5 miljoner på fredag eller däromkring. Det påstås även att det lika gärna kan vara en nyfödd som en nyinflyttad som blir vad de kallar nummer 9,5 miljon. Enligt artikeln så har invandringen de senaste åren varit rekordhög men att den de närmaste åren kommer att plana ut eller minska. Enligt SCB’s prognos kommer det att dröja nio år(år2021) för ytterligare en halv miljons ökning och sedan fördubblas plötsligt tiden till arton år (år 2039) för ytterligare en halv miljon. Deras prognos verkar basera sig framför allt på att de kommer att dö fler människor än det föds och att invandringen kommer att minska samt att utvandringen ökar.

Genom att kontrollera statistiken på SCB’s hemsida så kan man se att det är en aning mer sannolikt att nummer 9,5 miljoner kommer att vara född här än invandrad eftersom ungefär 53 % av den nytillkomna befolkningen består av födda, resten av invandrade. Vad de baserar sitt antagande på att invandringen kommer att minska är svårt att veta och därför kontrollera, dock känns det väldigt tveksamt att ett politiskt beslut som ger den effekten finns i den närmaste framtiden. Den trend man sett sen innan är att utvandringen de senaste årtiondena har ökat i ungefär samma takt som invandringen och det talas även om att man blir mindre benägen att utvandra ju fler år man bott i Sverige men tydligen så har inte SCB sett denna trend utan spår att utvandringen fortsätter att öka trots att invandringen minskar.

Vad betyder detta egentligen för befolkningssammansättningen då? Dels betyder det att svenskar fortsätter att minska till fördel för invandring och barn födda till en eller två utländska föräldrar. Man kan även se att staten gjort sig beroende av invandring för att ha en befolkningsutveckling med fler skenbart anställningsbara människor som skall försörja de i åldersgrupperna 0-18 och 65+. Detta är den enkla utvägen ur problemet när ett land har gått ur utvecklingsfasen till industrialiseringen och är fullt utvecklat. Tidigt i utvecklingen när välfärden förbättras ökar födelsetalen medan dödstalen inte hunnit påverkas och man får efter några år en kraftigt ökad arbetskraft i förhållande till en liten andel åldrad befolkning.  Men efterhand som landet utvecklas och kräver mer och priserna går upp och så vidare minskar födelsetalen till att i Sverige hamna strax under två barn per kvinna, detta gör att vi får en minskar arbetskraft till en ökad andel åldrad befolkning. Den lätta vägen är då att importera arbetskraft för att få en fortsatt ökad arbetskraft eller så kan ta den under en tid lite jobbigare vägen och inse att vi är färre som måste försörja fler och faktiskt göra det.

För egentligen, går det verkligen så himla bra för Sverige med den taktiken som politikerna valt? 

tisdag 14 februari 2012

En levande kultur.

Kultur som begrepp kan enligt mig tolkas på två sätt, antingen som ett väldigt brett uttryck för en folkgrupps säregenheter i beteende, mat, musik, sociala regler, dialekter och mycket mer eller som ett väldigt snävt koncept dikterat och förstått av endast ett fåtal.

När det gäller den andra tolkningen så skulle jag nästan snarare vilja kalla den en särkultur till en kultur. Ofta vill särkulturen bryta med sin företrädare och strävar efter förändring för förändringens skull, vare sig det är till det bättre eller sämre.

Den bredare kulturen är mer abstrakt i det att den är väldigt flytande och föränderlig samtidigt som den är statisk och svår att aktivt förändra. Den förändras både genom tid och rum samtidigt som det finns ett "minne" i den som håller kvar delar av den utan att vi knappt är medvetna om det. Viss kultur i Sverige är gemensam över hela landet samtidigt som andra delar av kulturen kan skilja sig markant bara man förflyttar sig några få mil.

Samtidigt som mångkultur och multietnicitet förespråkas som en förebild ser vi ett aktivt arbete för att utplåna den mångfald som finns inom svensk kultur. Särkulturen ska bli folkkultur och folkkultur ska bli särkultur - är det för att ett folk med en stabil och säker grund är svårare att forma och manipulera? Troligt.

En kulturidentitet är något som varje individ måste bygga upp och det är lättare att göra om kulturen är mer konstant än särkulturen. Att veta och förstå sociala regler, normer och beteenden gör oss mer säkra som individer eftersom det då är lättare att förutsäga en annan persons beteende och reaktion. Om vi inte kan räkna med att våra tidigare erfarenheter stämmer hamnar vi i ett osäkerhetsläge där tendensen att lita på andra människor minskar och samhället blir mer exkluderande och kallt.

Därför är det viktigt med en levande kultur och att vi lever i och med vår kultur, att vara stolt över det som gör oss unika men även det som binder oss samman, det universella. Det viktigaste är inte de kulturuttryck som man kan ta på och se och smaka utan de som man upplever i mötet med andra människor och hur man bygger upp sitt tankesätt. Många i det moderna Sverige hatar Jante-lagen men om man ser det ur ett annat perspektiv så är den faktiskt vacker. Då är det positivt att inse att ingen människa är perfekt och alla kan råka ut för sorgligheter och då klarar vi oss inte alltid på egen hand men att då finns det en gemenskap redo att rycka ut om man bara ber om det.

Lev din kultur.

måndag 21 november 2011

Matmonopol...

Några få personer bestämmer vad vi äter och hur mycket det skall kosta. I framtiden kommer det att bli ännu färre i takt med att matmonopolen ökar och de lokala alternativen blir uppköpta eller utkonkurrerade med hjälp av maffialiknande metoder. Den senaste händelsen i det här ledet såg vi när danska Arla köpte upp norrländska Milko. Det betyder att Arla i princip har monopol på större delen av mejerimarknaden i Sverige.

Detta är inte första gången som danska företag har satt käppar i hjulet för den svenska matproduktionen. Det danska slakteriföretaget Danish Crown har i flera år skeppat ett överflöd av fläskprodukter till Sverige vilket lett till en prisdumpning som gjort att antalet grisbönder i Sverige minskat dramatiskt. Faktum är att vi importerar 50 % av alla fläskprodukter som vi konsumerar.

Men det är inte bara företag som försvårar produktionen av livsmedel i Sverige. Den största boven i dramat är nämligen EU som via lagar och regler sett till de största konsumenterna av livsmedel, landsting och kommuner, inte får använda lokal producerade livsmedel om det finns billigare alternativ. Även grossister och butikskedjor är en del i den här utvecklingen, framför allt Ica och Konsum.

I allt mörker fanns en ljuspunkt när Citygross försökte höja priset på svenskt fläskkött med en krona, en krona som helt oavkortat skulle gå till de svenska bönderna. Men som alltid satte konkurrenter, regering och EU käppar i hjulet eftersom detta betydde en orättvis konkurrens gentemot utländska aktörer.

Det är i dagsläget ytterst viktigt att vi verkligen använder vår makt som konsumenter och även sprider medvetenheten till folk i vår närhet. Verka för en mångfald inom svensk livsmedelsindustri annars kommer dagen då det svenska alternativet inte finns längre.

söndag 23 januari 2011

Matnationalism

Diskussionen går het om ursprungsmärkning av kött, både råvaran och den förädlade produkten. I en kommentarsfunktion till Skånemejeriers facebooksida skriver en debattör att ursprungsmärkningen ska gälla ort eller region, inte diffusa begrepp efter stater eller land eftersom det bara leder till matnationalism...

Det finns en mängd anledningar till att matnationalism är något positivt. Visserligen ser jag gärna att märkningen gäller ner till den enskilda gården men för konsumenten kan en övergripande landsmärkning vara tillräckligt för att de ska kunna utläsa den viktigaste informationen.
Genom att äta svenskt kött vet man att djuren har blivit behandlade i enlighet med svensk djurskyddslagstiftning, djuret har inte behövt genomgå en onödigt plågsam slakt (halal/kosher) och djuren är dessutom inte fullproppade med antibiotika eller tillväxthormoner.

Genom att veta att min mat kommer från Sverige väljer jag aktivt att stödja en svensk näring, jobb och produktion stannar inom Sverige vilket ger oss som land intäkter. Jag väljer att göra minsta möjliga påverkan på miljön och jag ser till att djuren transporteras kortast möjliga sträcka. Som konsument till en svensk näring kan jag även på enklare sätt påverka både hantering och uppfödning för att ytterligare förbättra djurens livskvalitet.

Jag tycker att det är väldigt spännande att vår jordbruksminister är emot ursprungsmärkningen av även halv och helfabrikat, det gör det nästan omöjligt för konsumenterna att se var deras kött kommer ifrån om det inte är en råvara. Det gör det även enkelt för produktionsindustrin att använda billigare kött från Europa där bönderna inte behöver följa samma regler som i Sverige.
Det är även kommuner och landsting som smiter ifrån sitt ansvar genom att inte ställa krav på djurskydd i sina upphandlingar.

Så, jag är en stolt matnationalist och jag tänker se till att jobba för att få politiker och företag att ta sitt ansvar. Kommer du att göra det?

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/krav-ursprungsmarkning_5883595.svd